THÔNG BÁO NỘP HÌNH ĐĂNG KÍ DỰ THI TIN HỌC A-B KHÓA NGÀY 21/06/2015

  •  Học viên thuộc các lớp sau nộp hình tại bàn ghi danh:

         - A5, A6, A7, A ôn thi

         - B3, B4

  • Nộp 2 tấm hình 3x4, mặt sau ghi rõ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, lớp.
  • Hạn chót nộp: ngày 10/06/2015

** Lưu ý: Nộp hình sau thời hạn sẽ không được làm phiếu dự thi.