Khai giảng ngày: 10/06/2014 Giờ học: 18h00 - 19h30 Lịch học: Tối 3.5.7 Ngày thi: 24/08/2014    

- Thi Đại học Cần Thơ hoặc Sở Giáo Dục