Do sở GD & ĐT TPCT tổ chức tại Hội Đồng Thi: Trung Tâm Tin Học Trường Tín

Lịch Thi Tin Học A & B  năm 2014

Do sở GD & ĐT TPCT tổ chức tại Hội Đồng Thi: Trung Tâm Tin Học Trường Tín. Có 6 kỳ thi:

23/02/2014                            24/08/2014

27/04/2014                            26/10/2014

22/06/2014                            21/12/2014

                           

Lưu ý: Học viên đăng ký dự thi trước 15 ngày kể từ ngày thi.