Thông báo khóa thi ngày 22/06/2014 đối với các lớp chứng chỉ A-B quốc gia đã có chứng chỉ, mời các bạn đến nhận chứng chỉ tại trung tâm.

Lệ phí nhận chứng chỉ là 20.000đ.

Khi đi nhớ mang theo phiếu dự thi.!