Thông báo nộp hình khóa thi tin học chứng chỉ quốc gia A - B ngày  21/12/2014

Các lớp A18 - A19 - A20 - A22 - B13 - B14 -B15

Nộp 2 ảnh 3x4, hạn chót là ngày 10/12/2014