Category Archives: Auto Cad

Khai giảng lớp AutoCad tháng 12/2023

Đào tạo lớp vẽ kỹ thuật 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗖𝗔𝗗 Khai giảng: 05/12/2023 Lịch học: tối 3 – 5 – 7 | Từ 18h00 – 19h30 Thời gian học: 1.5 tháng —————— AUTOCAD ngày nay đã trở thành công cụ đắc lực cho các kiến trúc sư xây dựng, đội ngũ nhân viên thiết kế kỹ thuật…trong thiết […]

Khai giảng lớp vẽ kỹ thuật AutoCad ngày 07/11/2023

Đào tạo lớp vẽ kỹ thuật 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗖𝗔𝗗 Khai giảng: 07/11/2023 Lịch học: tối thứ 3 – 5 – 7 | Từ 18h00 – 19h30 Thời gian học: 1,5 tháng ———🔗——— 🌊 AUTOCAD ngày nay đã trở thành công cụ đắc lực cho các kiến trúc sư xây dựng, đội ngũ nhân viên thiết kế kỹ […]

Khai giảng lớp vẽ kỹ thuật AutoCad tháng 09/2023

Đào tạo lớp vẽ kỹ thuật 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗖𝗔𝗗 Khai giảng: 12/09/2023 Lịch học: tối thứ 3 – 5 – 7 | Từ 18h-19h30 Thời gian học: 2 tháng ———🔗——— 🌊 AUTOCAD ngày nay đã trở thành công cụ đắc lực cho các kiến trúc sư xây dựng, đội ngũ nhân viên thiết kế kỹ thuật…trong thiết […]

Khai giảng lớp vẽ kỹ thuật Autocad tháng 08/2023

Đào tạo lớp vẽ kỹ thuật 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗖𝗔𝗗 Khai giảng: 08/08/2023 Lịch học: tối thứ 3 – 5 – 7 | Từ 18h-19h30 Thời gian học: 2 tháng —————— AUTOCAD ngày nay đã trở thành công cụ đắc lực cho các kiến trúc sư xây dựng, đội ngũ nhân viên thiết kế kỹ thuật…trong thiết kế […]

Khai giảng lớp Vẽ kỹ thuật AutoCAD tháng 07/2023

Đào tạo lớp vẽ kỹ thuật 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗖𝗔𝗗 Khai giảng: 11/07/2023 Lịch học: tối thứ 3 – 5 – 7 | Từ 18h-19h30 Thời gian học: 2 tháng ———🔗——— 🌊 AUTOCAD ngày nay đã trở thành công cụ đắc lực cho các kiến trúc sư xây dựng, đội ngũ nhân viên thiết kế kỹ thuật…trong thiết […]

Khai giảng lớp vẽ kỹ thuật Auto Cad ngày 13/06/2023

Đào tạo lớp vẽ kỹ thuật 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗖𝗔𝗗 Khai giảng: 13/06/2023 Lịch học: tối thứ 3 – 5 – 7 | Từ 18h-19h30 Thời gian học: 2 tháng —————— AUTOCAD ngày nay đã trở thành công cụ đắc lực cho các kiến trúc sư xây dựng, đội ngũ nhân viên thiết kế kỹ thuật…trong thiết kế […]

Khai giảng lớp vẽ kỹ thuật AutoCAD

Đào tạo lớp vẽ kỹ thuật 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗖𝗔𝗗  Khai giảng: 16/05/2023 Lịch học: tối thứ 3 – 5 – 7 | Từ 18h-19h30 ———🔗——— 🌊 AUTOCAD ngày nay đã trở thành công cụ đắc lực cho các kiến trúc sư xây dựng, đội ngũ nhân viên thiết kế kỹ thuật…trong thiết kế bản vẽ xây dựng […]

Khai giảng lớp vẽ kỹ thuật Auto Cad tháng 05/2023

Đào tạo lớp vẽ kỹ thuật 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗖𝗔𝗗  Khai giảng: 04/05/2023 Lịch học: tối thứ 3 – 5 – 7 | Từ 18h-19h30 ———🔗——— 🌊 AUTOCAD ngày nay đã trở thành công cụ đắc lực cho các kiến trúc sư xây dựng, đội ngũ nhân viên thiết kế kỹ thuật…trong thiết kế bản vẽ xây dựng […]

KHAI GIẢNG LỚP VẼ KỸ THUẬT AUTO CAD THÁNG 04/2023

Đào tạo lớp vẽ kỹ thuật 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗖𝗔𝗗  Khai giảng: 06/04/2023 Lịch học: tối thứ 3 – 5 – 7 | Từ 18h-19h30 ———🔗——— 🌊 AUTOCAD ngày nay đã trở thành công cụ đắc lực cho các kiến trúc sư xây dựng, đội ngũ nhân viên thiết kế kỹ thuật…trong thiết kế bản vẽ xây dựng […]

Liên hệ